Forbundsstyrets instruks og mandat

Forbundsstyret er Norsk Montessoriforbunds øverste organ i perioden mellom landsmøtene.

 • Forbundsstyret skal ha 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Leder og nestleder velges særskilt.
 • Styremedlemmer og varamedlemmer velges for landsmøteperioden. Maksimal sammenhengende funksjonstid i forbundsstyret er åtte år. Denne tidsbegrensningen gjelder ikke leder.
 • Hvis forbundsstyrets leder trekker seg i perioden mellom to landsmøter, velger forbundsstyret selv ny leder blant forbundsstyrets medlemmer, inklusive varamedlemmer.
 • Hvis nestleder i forbundsstyret trekker seg i perioden mellom to landsmøter, velger forbundsstyret selv ny nestleder blant forbundsstyrets medlemmer, inklusive varamedlemmer.
 • Forbundsstyret møter når leder eller minst 5 av forbundsstyrets medlemmer finner det nødvendig. Forfall skal meldes så snart det er mulig til daglig leder. Daglig leder er sekretær for forbundsstyret.
 • Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede, deriblant leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Ved leders fravær har nestleder denne dobbeltstemmen.
 • Styrevedtak skal protokollføres og godkjennes. Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Utkast til protokollasjon sendes styremedlemmene etter styrebehandlingen. Eventuelle kommentarer må meldes tilbake til daglig leder før neste styremøte. Protokollen skal så langt mulig godkjennes på første styremøte etter styrebehandlingen.
 • Forbundsstyret har ansvaret for å forberede Landsmøtet.
 • Forbundsstyret utarbeider budsjett, årsberetning og årsregnskap. Regnskap skal være revidert.
 • Forbundsstyret velger medlemmer til Arbeidsutvalg, og gir dette mandat.
 • Forbundsstyret fastsetter lønn til Norsk Montessoriforbunds daglige leder og øvrige ansatte.
 • Forbundsstyret ansetter daglig leder og øvrige ansatte, inngår arbeidsavtale og fastsetter instruks for stillingen(e).
 • Forbundsstyret fastsetter honorar til forbundsstyrets leder og nestleder.
 • Forbundsstyret skal få tilsendt saksliste og vedlegg 6 dager før styremøtet. Styremedlemmene må sette seg inn i sakene før styremøtet.
 • Forbundsstyrets medlemmer får dekket utgifter til reise i forbindelse med styremøter, landsmøtet og Norsk Montessoriforbunds årlige lederkonferanse. Det henstilles til at medlemmene velger rimeligste reisemåte.
 • Forbundsstyrets medlemmer har plikt til lojalt å ivareta Norsk Montessoriforbunds interesser på en forsvarlig måte, og har i den forbindelse taushetsplikt med hensyn til opplysninger og andre forhold de er blitt kjent med som følge av styrevervet som ikke er offentlig kjent. Taushetsplikten gjelder i styrevervperioden og etter at styrevervet har opphørt. Medlemmer av forbundsstyret har ikke anledning til å kopiere eller videresende dokumenter uten at dette er avtalt med resten av styret og/ eller daglig leder. Styrets diskusjoner og vurderinger samt de enkelte styremedlemmenes synspunkter, uttalelser og dissenser er undergitt taushetsplikt, med mindre styret ved flertallsvedtak blir enig om annet.
 • Det enkelte styremedlem skal selv vurdere egen habilitet. Inhabilt medlem skal ikke delta i behandlingen av den aktuelle saken, men kan delta i øvrige saker.

Oppdatert 03.02.2016