Montessoriungdomsskolen

Maria Montessori ville skape en skole som svarte til ungdoms behov og som gav dem gode forutsetninger for livet som ventet dem etter skolen. Hun observerte at det å forstå samfunnets oppbygging og struktur er et av ungdommenes viktigste behov og hun ønsket at skolen skulle tilrettelegges på en slik måte at ungdommene fikk kunnskap om dette og om hvordan de selv kunne påvirke og medvirke.

På samme måte som i barnehagen og barneskolen skal undervisningen i montessoriungdomsskolen først og fremst forberede ungdommene for livet.

Det forberedte miljø skal bistå ungdommene i deres arbeid med å konstruere seg selv.

Maria Montessori kalte ungdom i denne fasen (12-18) for Erdkinder, som kan oversettes til «Barn av jorden» på norsk. Med dette mente hun ikke jorden i samme forstand som verden, men jorden det dyrkes av. Utviklingstrinnet er delt i to, 12-15 og 15-18, og Læreplanen for montessoriskolen omfatter aldersgruppen 12-15 år.

Erdkinder henviser til ungdoms behov for å lære om oppbyggingen av samfunnet gjennom en kombinasjon av studier og praktisk arbeid.

I læreplanen for montessoriungdomsskolen har faget arbeid fått stor plass. Muligheten til praktisk arbeid er en stor del av det forberedte miljøet i montessoriungdomsskolen. Læreplanen for faget arbeid er delt i tre hovedområder, som delvis kan betraktes som metoder for tverrfaglig arbeid med andre fag i læreplanen og delvis som selvstendige kompetansemål som ungdommene skal oppnå etter 10.trinn. I montessoriungdomsskolen vil studier og arbeid skje parallelt og ofte med flytende grenser. Arbeid kan være; Stell av planter og dyr, tillaging av felles lunsj, butikkdrift, renhold, m.m. Som en utvidelse kommer også muligheten for å drive mikroøkonomi.

Montessoriungdomsskolen følger vanlig eksamensordning slik at de offentlige kravene til dokumentasjon av den delen av ungdommenes kunnskaper som er nødvendig i forhold til opptak i videregående skoler ivaretas.

I tillegg til karakterboken og vitnemålet bør ungdommene gis en fyldig tilleggsvurdering ved utgangen av 10.trinn knyttet til hvert fag, arbeidsinnsats og det sosiale miljøet.