Referat fra styremøte 01.06.2016

Referat fra styremøte i Norsk Montessoriforbund

Dato:   01. juni 2016
Sted:    Møterom i forbundets kontorer i Ruseløkkveien 26 i Vika

Tilstede: Styreleder Jon Terje Bjørke, nestleder Jennifer Varbanov, styremedlemmer Petter Torp, Hilde Beate Tørnby, Helle Sagstuen, Ellen Jacoby Steina, Stephanie Chaigneau, daglig leder Nina Johansen, kontorsekretær Eirin Eikås.

Referent: Eirin Eikås

Saksliste

1. Innkalling
Ingen kommentarer til innkallingen

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Ingen kommentarer

3. Informasjon fra sekretariatet
Sekretariatet har jobbet mye med høringen, hatt flere møter og gjort mye forarbeid. Vi er fornøyde med resultatet, og har fått mange positive tilbakemeldinger. Vi opplever at Utdanningsdirektoratet er imøtekommende, og at de lytter til NMF.

Vi har deltatt på messen Barnehage 2016, og dette var positivt. Vi ser på det som god markedsføring, og vi knyttet kontakter. Sekretariatet skal delta på flere ledersamlinger i tiden framover. Dette tror vi blir nyttig, og vi ser fram til å få innspill og tilbakemeldinger.

4. Revidert budsjett 2016 og regnskapsrapport 1. kvartal-2016
Den store endringen i budsjettet er at de to stillingene i sekretariatet er justert opp fra 80% til 100%. Det fører til at budsjettert overskudd endres fra 725 000 til 575 000 kroner.

Regnskapsrapporten viser at vi ligger godt an i forhold til budsjett. Det er behov for å gå gjennom kontoene i regnskapet for å se om de er hensiktsmessig satt opp i dag. Sekretariatet ønsker å fullføre et regnskapsår først.

5. Lederkonferansen 2016
Lederkonferansen finner sted på Oslo Kongressenter 31. oktober og 1. november. Geir Lippestad og Anne Oline Haugen er allerede booket som foredragsholdere.

Arbeidsutvalget (AU) har jobbet videre med å legge program for foredragsholdere. Styret foreslår tema om barnevern og taushetsplikt, som er relevant for både barnehage og skole. Dersom Udir støtter forslag om å gå for MACTE, er det naturlig å informere grundig om hva det er og innebærer. Rebecca Pelton foreslått som gjest. Andre forslag var Peter Davidson om leadership og tema hvordan snakke om montessoripedagogikk til media/foresatte/lokalmiljø. Det er et ønske om at Udir svarer på problemer ungdomsskoler har opplevd i forbindelse med eksamen: Eksterne sensorer som ikke kjenner til montessorilæreplanen. Andre tema er mobbing, og ny rammeplan kan være interessant for barnehagene.

Flere bedrifter har ytret ønske om å ha stand på lederkonferansen. Styret ønsker ikke å åpne for stands.

6. Samarbeidsavtale Trygge Barnehager og NMF
Trygge Barnehager har tatt kontakt med NMF for å samarbeide om oppstart av montessoribarnehager. De skisserer flere løsninger for et eventuelt samarbeid.

Styret stiller spørsmål ved hvorfor en slik avtale med NMF vil være nødvendig, da den enkelte som vil starte barnehage står fritt til å kontakte aktører på egen hånd. Det vil også være å gi en aktør en stor fordel. Styret enstemmig om å ikke inngå samarbeidsavtale med Trygge Barnehager.

7. Montessoribarnehager
Det er en utfordring at det blir startet for få montessoribarnehager, og at lovverket gjør det vanskelig å starte opp.

Montessoripedagogikken er godkjent i Norge, og den starter allerede ved 0-3. Er det her NMF bør fokusere for å få flere montessoribarnehager? Nina tar kontakt med Udir for møte, her vil også Jon Terje og noen med barnehagekompetanse delta. I tillegg forslag om å kontakte PBL.

8. Montessoriutdanning
Høringen er besvart, og har fått flere positive tilbakemeldinger. Utdanningsdirektoratet sender saken videre til Kunnskapsdepartementet 15. juni.

9 Ungdomsskolesamling
Tønsberg Montessori (tidligere Jareteigen) ønsker også å arrangere en samling for ungdomsskoler i løpet av høsten. Det er naturlig at vi samarbeider. Samlingen er tenkt rettet mot ledere og lærere, men åpen for alle. Vi ønsker å få erfaringer fra skolene med læreplanen, og innspill om for eksempel gjennomføring av eksamen.

Forslag om å kombinere med Montessori Model United Nations (MMUN). Det er kostbart å sende lærere på kurs til utlandet, er det interesse for å arrangere kurs i Norge? I så fall vil NMF først sende ut informasjon til skolene om hva MMUN er og hva det vil koste, for å sjekke interessen.

Om det skal avholdes kurs i Læreplanen blir et eget punkt på neste styremøte.

10 Landsmøte
Bergsbygda montessoriskole i Telemark er verter. Like etter styremøtet ble det klart at hotellet er dobbeltbooket, og opprinnelig fastsatt dato må endres. Forslag om eget møte med NMF, arrangører og valgkomité under lederkonferansen.

Valgkomité har bedt om instruks. Instruksen kan inneholde et punkt om kontinuitet, slik at det unngås at hele styret byttes ut fra gang til gang. Forslag til instruks legges frem på neste styremøte.

11 Eventuelt
Tilbakemelding fra Ellen om pilotprosjekt med det skoleadministrative systemet fra Digiflow.

Revidering av ungdomsskoledelen av Læreplanen: Hilde tar med forslag til hvem som skal være med i arbeidsgruppen til neste styremøte. Ønske om at det ikke skal være de samme som sist, for å få nye perspektiv.