Referat fra styremøte 06.01.2017

Dato:   6. januar 2017
Sted:    Regus, C.J. Hambro plass 2c i Oslo.

Tilstede: Styreleder Jon Terje Bjørke, nestleder Jennifer Varbanov, styremedlemmer Hilde Beate Tørnby, Helle Sagstuen, Ellen Jacoby Steina, Stephanie Chaigneau, Petter Torp, varamedlem Christian Talén, daglig leder Nina Johansen, kontorsekretær Eirin Eikås.

Arild Olsen (adm.dir i PBL) var tilstede under punkt 3.

Referent: Eirin Eikås

Saksliste

1. Innkalling
Ingen kommentarer til innkallingen

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Ingen kommentarer.

3. PBL-samarbeid
Adm. direktør Arild Olsen fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund) var tilstede for å gå gjennom avtalen og svare på spørsmål fra styret.

En samarbeidsavtale med PBL, der våre barnehager blir sett på som et kollektivt medlem, vil gi våre barnehager som også er PBL-medlemmer en betydelig besparelse. De som ikke er medlem hos PBL vil også få fordeler av samarbeidet, og avtalen vil også gi NMF tilgang til PBLs kompetanse og ressurser.

Avtalen ble signert av styreleder Jon Terje Bjørke (NMF) og adm. dir. Arild Olsen (PBL).

4. Informasjon fra sekretariatet
NMF har deltatt på et seminar for montessoriskoler og -barnehager i Harstad, som samlet ca. 25 ledere fra Nordland og Troms.

Før jul hadde NMF møte med Utdanningsdirektoratet angående revidering av læreplan og krav til godkjenning for å starte skole. NMF fikk besvart sine spørsmål ang. revidering, og Hilde Tørnby har nå begynt arbeidet. Utdanningsdirektoratet var positive til at NMF ønsker å stille krav til å gi godkjenning til å bruke læreplanen.

Lederkonferansen 2017 vil finne sted på Oslo Kongressenter, men middag et annet sted. Marco Elsafadi, Marvin Reyes, Anne Oline Haugen, Udir og PBL er booket.

I begynnelsen av februar arrangerer NMF styrekurs og kurs i KFF-KSS på KS Agenda.

5. Regnskapsrapport 2016
Alt er ikke bokført ennå, men det går mot et overskudd på 500.000 som budsjettert.

6. MQAP/Pedagogisk veileder fra NMF
Sekretariatet er i gang med å oversette og lage en forenklet variant av MQAP tilpasset det norske miljøet. Den skal ikke være for enkel, men samtidig oppleves som brukbar og nyttig i det daglige for både skoler og barnehager.

7. Krav for å gi ut godkjenning for bruk av Læreplanen for montessoriskolen
I praksis krever NMF per i dag kun at det betales medlemskontingent for å gi ut godkjenning til å bruke læreplanen. AU har gått gjennom ulike måter å øke fokus på kvalitet og montessoripedagogikk når noen ønsker å bruke læreplanen.

Forslag om at godkjenning innebærer at minst to personer, styremedlem og daglig leder, må møte til styrekurs i forbindelse med oppstart. I tillegg krav om at minst to personer, daglig leder og en pedagog, må møte til kurs i læreplanen i forbindelse med skolestart. Disse kursene må betales for på forhånd for å få godkjenning. NMF setter opp egnede kurs på egnet tidspunkt, for eksempel i planleggingsuka før skolestart. Enstemmig vedtatt.

8. Landsmøte 2017
Orientering fra styreleder om samtaler med leder for valgkomiteen, og framdriften i deres arbeid.

Instruks til valgkomiteen enstemmig vedtatt.

9 Ny rammeplan for barnehagen – høring
Stephanie og Jennifer fortsetter arbeidet, og sender forslag til sekretariatet før fristen.

10 Eventuelt
Neste styremøte er 6. mars.

AGM for AMI i Amsterdam er 5-9. april, helgen etter landsmøtet. Sekretariat og to fra styret deltar.

Hele styret får mulighet til å delta på International Montessori Congress i Praha i juli. Påmelding gjøres etter landsmøtet og valg av styre.

Montessori Europe i Haag i november: Sekretariatet, leder og nestleder drar.