Referat fra styremøte 09.03.2016

Referat fra styremøte i Norsk Montessoriforbund

Dato:   09. mars 2016
Sted:    Møterom i forbundets kontorer i Ruseløkkveien 26 i Vika

Tilstede: Styreleder Jon Terje Bjørke, nestleder Jennifer Varbanov, styremedlemmer Petter Torp, Hilde Beate Tørnby, Helle Sagstuen, Ellen Jacoby Steina, daglig leder Nina Johansen, kontorsekretær Eirin Eikås.

Frafall: styremedlem Stephanie Chaigneau
Referent: Eirin Eikås

Saksliste

1. Innkalling
Ingen kommentarer til innkallingen

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.
Ingen kommentarer

3. Informasjon fra sekretariatet
Sekretariatet foreslår en fast post på styremøtene for å orientere om sekretariatets arbeid siden forrige styremøte. Det ønsker styret.

Sekretariatet har ferdigstilt nye nettsider som blir lansert førstkommende mandag, og årets første utgave av Montessori blir sendt ut til medlemmer før helgen. I tillegg er det trykt opp plansjer fra læreplanen som er solgt til mange av skolene.

4. Årsoppgjør og styrets beretning for 2015
Driftsresultatet for 2015 er på kr 691 676 og styret ser seg fornøyd med resultatet. Årsberetningen mangler informasjon om at det ble arrangert landsmøte. Det vil bli lagt til. Styrets årsberetning for 2015 og årsregnskap 2015 ble vedtatt.

5. Lederkonferansen 2016
Lederkonferansen finner sted på Oslo Kongressenter i slutten av oktober. Geir Lippestad og Anne Oline Haugen er allerede booket som foredragsholdere.

Arbeidsutvalget (AU) planlegger og arrangerer konferansen. Forslag fra styret er: Sekretariatet ønsker å gi mer utførlig informasjon om forbundet og hva vi kan tilby på konferansen. Udir er også ønsket som foredragsholder. Aktuelle tema kan være fra tilsynsrapporten for 2015 eller Tavla og RefLex. PBL om kommuner og tilskudd til barnehager, Montessori Model United Nations, informasjon rettet spesielt mot ungdomsskole, og utfordringen med å skaffe flere montessoripedagoger.

Det kom også opp forslag om å ta opp lovendringen som har ført til at kommunen kan stoppe opprettelsen av nye barnehager. NMF ser at det blir opprettet svært få nye montessoribarnehager, også der etablerte skoler har godkjente lokaler. Montessoripedagogikken og utdanningsløpet begynner i barnehagen. Dette blir en egen sak på neste styremøte.

6. Landsmøte 2017
Bergsbygda Montessoriskole i Telemark har sendt en foreløpig søknad om å arrangere landsmøtet 2017, men hadde noen spørsmål til styret i NMF før de tar endelig beslutning. Spørsmålene ble besvart, og Nina videreformidler til styret ved Bergsbygda.

7. Høring angående endring i forskrift til friskoleloven
Flere montessoriskoler har allerede besvart høringen på eget initiativ, og NMF vil oppfordre flere skoler til å gjøre det samme. I tillegg vil NMF be om innspill fra skolene til vårt svar. AU vil lage utkast til høringssvar.

Det er et stort problem at det allerede er for få montessoripedagoger i Norge, og at det er begrensede utdanningsmuligheter. Særlig for nyoppstartede skoler, er kampen om kompetansen tøff. En endring kan få store konsekvenser, og det er ønskelig med flere utdanningsmuligheter som gir studiepoeng, og da trengs det også flere instruktører som kan undervise på dette nivået. AU jobber videre med dette.

8. Læreplan
Sekretariatet har tatt en ny runde angående priser, og diskutert med styreleder i forkant av møtet. Sekretariatet fastsetter priser på materiell/planer i samsvar med budsjett. Ønsket er å gjøre informasjon om montessoripedagogikk mest mulig tilgjengelig.

Forslag om å gi et visst antall læreplaner til skoler ved oppstart, samt å gjøre den tilgjengelig digitalt for medlemsskoler. Den er fortsatt beskyttet av åndsverksloven, og det er ikke tillatt for skoler som ikke er medlemmer å drive etter læreplanen. Styret har ingen innvendinger mot dette.

Revidering: Det er tid for å sette i gang en revidering av læreplanen for ungdomsskolen. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvor omfattende revideringen skal være. Et sted å begynne er med å få tilbakemeldinger fra skolene. Hilde tar på seg dette arbeidet. Det er mulig det skal arrangeres en samling for de som driver ungdomsskole.

9. Leie ut kompetanse fra NMF
NMF får forespørsler om å bistå på informasjonsmøter etc, særlig fra skoler i oppstartsfasen. Skal dette formaliseres?

Vi kan kun ta betalt for å dekke reiseutgifter. Sekretariatet videreformidler henvendelser for å se hvem som kan bistå. På sikt kan det utarbeides presentasjoner som kan brukes til dette formålet.

10. Videregående montessoriskoler
Kan videregående skoler bli medlem i NMF? Noen finnes, og flere vil komme. Dersom dette er noe Udir ser for seg at de vil godkjenne, kan NMF vurdere å fortsette arbeidet med læreplanen for å dekke 12-18. Det vil også kvalitetssikre montessoripedagogikken i den videregående skole. Nina tar et møte med Udir for å avklare dette.

11. Barnehagemesse
NMF deltar på Barnehage2016 i Lillestrøm 26. og 27. mai. Vi vil være fire personer tilstede begge dager.