Referat fra styremøte 16.11.2016

Referat fra styremøte i Norsk Montessoriforbund

Dato:   16. november 2016
Sted:    Møterom i forbundets kontorer i Ruseløkkveien 26 i Vika

Tilstede: Styreleder Jon Terje Bjørke, nestleder Jennifer Varbanov, styremedlemmer Hilde Beate Tørnby, Helle Sagstuen, Ellen Jacoby Steina, Stephanie Chaigneau, daglig leder Nina Johansen, kontorsekretær Eirin Eikås.

Forfall: Styremedlem Petter Torp.

Referent: Eirin Eikås

Saksliste

1. Innkalling
Ingen kommentarer til innkallingen

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Ingen kommentarer

3. Informasjon fra sekretariatet
Sekretariatet, leder og nestleder har vært i Berlin på Montessori Europes årlige kongress. Det ble arrangert en ungdomsskolesamling på Hilde Beate Tørnbys gård sammen med Tønsberg Montessori, og gitt innspill til læreplanrevideringen. Positive tilbakemeldinger.

NMF bytter regnskapsbyrå fra 1. januar.

Daglig leder har vært på åpen høring om statsbudsjettet 2017 på Stortinget med Friskolenes Kontaktforum.

Lederkonferansen ble avholdt i månedsskiftet. Mange gode tilbakemeldinger underveis. Vi fikk inn litt over 60 evalueringsskjema, halvparten var fornøyd, den andre halvparten var veldig fornøyd. Én var litt misfornøyd. Å ta det over to dager med middag, og slå sammen skole og barnehage var vellykket.

Noen sprikende ønsker om tematikk og fokus for neste konferanse, men mange nyttige innspill om tidspunkt, tilrettelegge for å bli bedre kjent, og praktiske ting som vi tar med i arbeidet videre.

4. Regnskapsrapport tredje kvartal 2016, forslag til budsjett 2017, ny rutine for godkjenning
Regnskapsrapporten viser at vi ligger godt an i forhold til budsjett i 2016.

Sammenlignet med 2016 blir det noen endringer i neste års budsjett. Den internasjonale konferansen i Praha, og landsmøtet vil gi økte reisekostnader for forbundet. Det må også settes av penger til revidering av læreplanen. Det må også settes av penger til styrekurs og kurs i kvalitetssikringssystemet. I tillegg blir det satt av et beløp til et eventuelt prosjekt i forbindelse med forskning eller informasjonsarbeid.

Forslag om å  endre rutiner for attestering/godkjenning i bank ble lagt fram. Siden sekretariatet nå har to ansatte, kan daglig leder og kontorsekretær signere. Enstemmig vedtatt.

5. Montessori Quality Assurance Program (MQAP), kvalitet, standarder og krav
Siden NMF er tilknyttet AMI har det australske forbundet gitt oss full tilgang til å bruke deres MQAP. Denne kan tilpasses, oversettes til norsk og brukes som pedagogisk veileder for våre medlemmer. Det vil være nyttig både for etablerte og nye skoler, og vil tydeliggjøre NMFs forventninger til medlemmene. AU jobber videre med dette.

6. Møte med Udir og revidering av Læreplan
Den økonomiske rammen for revidering av Læreplan er satt til 150 000 kroner. Forarbeidet på ungdomsskolesamlingen var vellykket, og viste at en revidering er ønsket. Forslag om å endre strukturen og gjøre den enda mer ulik Kunnskapsløftet. De som deltok hadde ulike perspektiv og representerte en bredde i hvordan de driver skole på ungdomstrinnet.

7. Landsmøte
Det ble holdt et kort møte om neste års landsmøte under lederkonferansen med representanter fra NMF, valgkomite og Bergsbygda montessoriskole som vertskap.

NMF lager forslag til handlingsplan som blir sendt ut til medlemmene for innspill i god tid før landsmøte. Det er viktig at handlingsplanen som foreslås vedtatt er i samsvar med slik NMF driver nå, og at den har reelle prioriteringer. Innstilling fra valgkomiteen må være klart i god tid før landsmøtet.

8. PBL og våre barnehager
Nestleder og sekretariat har hatt møte med PBL i Bodø om et mulig samarbeid. De har unik kompetanse som vil være svært nyttig for våre barnehager og for NMF. Et samarbeid vil også bety stort avslag i prisen på PBL- medlemskap for de av våre barnehager som allerede er det, siden vi vil regnes som en enhet. Slik det er i dag, vil våre medlemsbarnehager spare 60 000 kroner på dette.

De har også skissert ulike løsninger der de av våre medlemmer som ikke er medlem i PBL, likevel vil få noen fordeler. De ønsker også å hjelpe oss politisk og juridisk med å åpne flere montessoribarnehager, og vil allerede nå se på konkrete utfordringer vi møter ved oppstart av barnehager. PBL kommer på neste styremøte 6. januar 2017.

9 Lederkonferanse 2017
Dato settes til 13. og 14. november. Fortsatt på Oslo Kongressenter.

10 Montessoriseminar i Harstad
Rombak montessoriskole i Narvik og Kasfjord montessoribarnehage i Harstad arrangerer seminar for montessoriskoler og -barnehager i Nord-Norge torsdag 5. januar, og ønsker at NMF bidrar.

NMF ønsker å stille med sekretariatet og en fra styret.

11 Ny rammeplan for barnehagen – høring
Stephanie Chaigneau har lest høringsutkastet og synes umiddelbart mye er bra, og i samsvar med slik montessoribarnehager driver. Hun har likevel blant annet merket seg to punkter hun gjerne vil se nærmere på: En presisering av hva som menes med «ulike typer lek» i høringsutkastet, og hva forslaget sier om digitale verktøy og hvilken rolle disse skal ha. Høringsfristen er 20. jaunar. Det opprettes en arbeidsgruppe med to deltakere fra styret og to utenfor styret, som gir sine innspill før høringsfristen.

12 Kurs for medlemmer 2016 – 2017
Sekretariatet har hatt møte med advokat Bjørn Brodwall, som har lang fartstid med Steinerskolen og -forbundet, og har holdt mange kurs for dem rettet mot styrer og friskoler.

NMF ønsker å ha et fast kurs årlig hver høst (september), men også et så fort som mulig i 2017 (februar). Vi skal også sette opp kurs i kvalitetssikringssystemet med KFF. Vi forsøker å få satt disse kursene som to påfølgende dager hver høst, og nå i vinter.

Forslag om å sette opp kurs for MMUN med Judith Cunningham og John Hunter med «The Peace Game». Det vil være en lav kostnad for NMF i så fall.

13 Kvalitetssikring
Beskyldninger og negativ oppmerksomhet mot montessoriskoler og -barnehager rammer hele miljøet, og fører til at mange blir bekymret for montessoripedagogikkens omdømme. NMF er ikke tilsynsmyndighet, og forventer at Utdanningsdirektoratet og eventuelt politiet avdekker ulovligheter og følger opp dette i konkrete saker.

Hva er og bør være NMFs handlingsrom og krav til medlemmer? AU møter Udir og jobber videre med dette.

Neste styremøte er fredag 6. januar.