Referat fra styremøte 31.08.2016

Referat fra styremøte i Norsk Montessoriforbund

Dato:   31. august 2016
Sted:    Møterom i forbundets kontorer i Ruseløkkveien 26 i Vika

Tilstede: Styreleder Jon Terje Bjørke, nestleder Jennifer Varbanov, styremedlemmer Petter Torp, Hilde Beate Tørnby, Helle Sagstuen, Ellen Jacoby Steina, Stephanie Chaigneau, daglig leder Nina Johansen, kontorsekretær Eirin Eikås.

Referent: Eirin Eikås

Saksliste

1. Innkalling
Ingen kommentarer til innkallingen

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Ingen kommentarer

3. Informasjon fra sekretariatet
Sekretariatet har vært og skal på kurs i presentasjonsteknikk, økonomi og web/design/foto. Vi deltar på Nordic Montessori Conference i september og Montessori Europe i oktober.

Sekretariatet har kontakt med og skal møte Utdanningsdirektoratet angående prosessen med revidering av læreplan. Generelt forholder vi oss til vår læreplan og ser bort fra endringer i K06.

Vi fortsetter arbeidet for å gjøre det lettere å starte barnehage.

NMF er Congress Supporter for den internasjonale konferansen i Praha 2017, mot en symbolsk sum på 300 euro.

Denne høsten har forbundet 82 medlemsskoler og 31 medlemsbarnehager. Én skole har lagt ned driften siden forrige skoleår, mens 11 nye skoler har startet opp. Forbundet har i overkant av 500 privatmedlemmer.

Vi besøkte to rektorsamlinger før sommeren, og fortsetter med dette utover høsten.

4. Regnskapsrapport første halvår 2016
NMF ligger an til overskudd i 2016. Det mest usikre punktet er materialkostnader, der vi må veie opp kostnader ved trykk og salg av plansjer og læreplaner mot inntekter fra salg av disse. Det er mulig vi må skru opp prisene noe her.

Vi har lavere møte- og reisekostnader enn budsjettert, men en del utgifter i forbindelse med lederkonferansen gjenstår.

Til neste styremøte: Siden NMF nå har to ansatte, er det ikke lenger nødvendig med en rutine der styremedlem må signere utlegg og regninger. Forslag om at de to ansatte i forbundet kan signere.

5. Høring om endring i forskrift til friskoleloven
NMFs høringssvar ble ikke tatt til følge.

For montessoriskoler er den største endringen at 50% av undervisningspersonalet nå må ha montessoripedagogikk (ikke lenger mulig å sjonglere med 10% med intensjonsavtale, under utdanning etc), og at realkompetanse ikke lenger kan erstatte en utdanning i montessoripedagogikk. Dette får ikke tilbakevirkende kraft for undervisningspersonale som oppfylte kravene til spesialkompetanse innen 31. juli i år.

NMF fortsetter arbeidet med å få flere utdanningsmuligheter for montessoripedagoger i Norge, og for kvalitetssikring av utdanninger og montessoripedagogikken ved skoler og barnehager.

6. Høring om tilskudd til private barnehager
Høringsfrist 30. september 2016. Styremedlemmer med barnehagekompetanse jobber videre med hva som bør være innholdet i NMFs høringssvar.

7. Lederkonferanse
Programmet ble justert, slik at alle foredrag nå er felles for skole og barnehage. Dermed går Kunnskapsdepartementet og PBL ut av programmet. Selv om KD ikke gikk for MACTE slik vi skisserte i NMFs høringssvar, er det likevel er interessant å spre kunnskap om denne sertifiseringen, og hva det er.

8. Landsmøte
Sekretariatet fortsetter arbeidet med en valgkomité-instruks som ivaretar forbundets vedtekter, etter innspill fra nåværende valgkomité.

Arbeidet til valgkomiteen bør begynne et halvt år før landsmøtet. Innstillingen bør være klar to måneder før landsmøtet. Instruksen bør både ha en gjennomgang av hva komiteen må gjøre, som å forhøre seg med sittende styremedlemmer om de ønsker gjenvalg, eller gi beskjed dersom de ikke vil bli innstilt for en ny periode.

I dag er det kun krav om minst tre montessoripedagoger i styret. Er det gunstig å fremme forslag om å ha flere slike krav, eller kun som et ønske om styrets sammensetning? Faktorer er geografisk spredning, representanter for barnetrinnet, ungdomstrinnet og barnehage, bredde i montessoribakgrunn og økonomikompetanse og politisk innflytelse. NMF bør også se på om dagens vedtekter for tidsavgrensning for verv i styret eller valgkomité bør endres.

9 Ungdomsskolesamling + revidering
Samlingen finner sted hos Tønsberg Montessori torsdag 22. september og fredag 23. september. Arbeidet med læreplanen vil hovedsakelig skje fredag.

Det er hensiktsmessig å se på om det er andre endringer som gjelder 1-7 før ny læreplan gis ut igjen.

10 Sak om montessoriskoler i media
Det er med jevne mellomrom saker i media om noen av våre skoler, og de er ikke alltid heldige verken for den aktuelle skolen eller montessoripedagogikken. Hvordan forholder NMF seg til slike saker?

NMF ønsker å gi skolene støtte i møte med media, men vi uttaler oss alltid generelt – og går ikke inn i enkeltsaker i offentligheten. Vi forutsetter at skolene jobber etter læreplanene for montessoriskolen, forholder seg til gjeldende regelverk, og at de iverksetter tiltak hvis de får anmerkninger eller avvik i tilsyn fra Udir. NMF er ikke tilsynsorgan og kan derfor ikke «gå god for» enkeltskoler – men bidrar gjerne med informasjon og veiledning (også til media!).

11 Kurs for medlemmer 2016-2017
Sekretariatet tar kontakt med KFF for å sette opp kurs i kvalitetssikringssystemet denne høsten eller rett over jul, alt ettersom hva som er hensiktsmessig. Det er også ønskelig å få satt i gang kurs i styrearbeid for styreledere og daglig ledere.